SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

Esitämme syitä siihen, mikä on johtanut kristillisten kirkkojen rappeutumiseen. Mitkä ovat rappeutumisen seuraukset?

 

Nykyisin vallitsee valitettavasti täydellinen pimeys kristikunnassa myös teologisissa asioissa. Tätä pimeyttä osaltaan syventää aikamme kirkkojen Raamatun (käännös) suomennokset. Esim. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen asettaman vuoden 1973 komitean aikaan saaman Raamatun suomennoksen, sen v. 1992 käyttöön ottaman suomennos on alentanut Jumalan Sanan tavallisen kirjoituksen tasolle, kieltäen Jumalan Sanan Voiman. Näistä käännöksistä ilmenee todellakin se järkyttävä asia, että aikamme kirkot eivät enää ymmärrä Jumalan Sanaa eivätkä omaa tietoa Jumalasta.

Esimerkkinä mainittakoon Raamatun vuoden 1992 painoksen seuraava kohta: (Gen. 1:7). "Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui," Vuoden 1933 käyttöön ottaman painoksen mukaan vastaava kohta on seuraavasti: "Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä" Tämän jakeen sisäinen merkitys tarkoittaa toista uudestisyntymisen astetta, jossa ihminen tuntee henkisen maailmanolemassa olon, mutta ei tunne oman henkensä laatua. Vuoden 1992 käyttöön ottamassa suomennoksessa ei tätä sisäistä merkitystä ole, sillä siinä "taivaanvahvuuden" sijaan puhutaan "kannesta". "Taivaanvahvuus" tässä juuri tarkoittaa henkien maailmaa, siis myös taivaita ja "vedet" ("taivaanvahvuuden päällä") tarkoittaa tietoja näistä. "Kannella" ei tätä vastaavaisuutta ole, sillä ei ole henkistä tai taivaallista merkitystä, vaan ainoastaan ihmisten antama merkitys.

Vanhemmissa Raamatun teksteissä käytetään usein "ja" sanaa, sen käyttö Jumalan Sanassa kuvastaa korkeimpien enkelien puhetta, jossa ei ole kovia kerakkeita (konsonantteja), sillä enkelien puhe harvoin siirtyy kerakkeesta kerakkeeseen ilman välillä olevaa ääntiöllä alkavaa sanaa. Koska Jumalan Sanan sisäisiä merkityksiä nykyisin ei tunneteta, siksi myös nämä "ja" sanat puuttuvat lauseiden- ja sivulauseiden edestä uudessa Raamatun suomennoksessa.

Tällaisia edellä mainitun kaltaisia esimerkkejä on nykyinen Raamatun käännös täynnä, joten nykyiset kirkot - erikoisesti ev.-lut. kirkko - ovat aiheuttaneet hirvittävän henkisen vahingon sulkemalla Jumalan Sanan kansalaisilta Raamatun käänöksillään. Täten nykyiset kristilliset kirkot ovat tässäkin suhteessa asettuneet Mefistofeleen asiamieheksi.

Kristillisten kirkkojen rappeutumiseen edellä mainittujen tekijöiden lisäksi ovat vaikuttaneet mm. pelastusoppi "yksin uskosta" ja täysin virheelliset käsitykset Jumalan kolminaisuudesta. "Yksin uskosta" pelastusoppi syntyi, kun uskonpuhdistaja Martti Luther teki virheen kääntämässään lauseessa "ihminen vanhurskautetaan yksin uskosta, ilman lain tekoja". Kristillisen uskon perusohjeessa tässä kohdassa (Room. 3: 28) Paavali ei tarkoita lain teoilla Kymmentä Käskyä, vaan juutalaisten monimutkaisia uskonnollisia lakeja, kuten tämän kappaleen (Room 3:) asiayhteydestä tulee ilmi seuraavasti: Jumalan Sana todistaa, että kaikki ihmiset ovat syyllisiä Jumalan edessä, mutta saavat vanhurskauttamisen uskosta Jeesuksen Kristuksen suorittaman lunastuksen kautta. Uskolla lunastukseen tässä tarkoitetaan Kymmenen Käskyn noudattamista niin henkisessä kuin luonnollisessakin mielessä ja tämän seurauksena perityn pahuuden ja valheen asteittaista nujertamista sekä päivittäistä itsetutkiskelua pahuutensa ja valheensa tunnistamiseksi. Tämä luo ihmiseen uuden ymmärryksen, jolloin usko ei enää ole sokeaa uskomista, vaan tosiasioiden todeksi havaitsemista, sillä usko totuuteen ja totuus ymmärrykseen. Tällainen elämä on luottamista siihen, että Jumala siis Herra Jeesus Kristus uudestisynnyttää ihmisen, kun hän noudattaa elämässään Jumalallisia lakeja, siis aktiivisesti haluaa uudestisyntymistä. Kappaleessa (Room. 3:) mainitaan myös, että lakia ei kumota, vaan se vahvistetaan. Siis Jeesuksen kristuksen lunastus vahvisti Kymmenen Käskyn merkityksen, sillä kirkastamalla ruumiinsa kolmessa päivässä Herra nujersi kaikki helvetit mahdollistaen meidän tavallisten ihmisten uudestisyntymisen. Huomattakoon, että uudestisyntymisessä Kymmenen Käskyn lisäksi toisena oleellisena asiana on Herran Jeesuksen Kristuksen tunnustaminen taivaan ja koko maailmankaikkeuden yhdeksi Jumalaksi. Aikamme kristityillä on tapana sanoa, että "Jeesuksen veri on meidät puhdistanut". Ihminen ei kuitenkaan voi pelastua pelkän uskon avulla, sillä mikäli ihmisen tahto on pahuuteen ei hän voi pelastua uskoipa hän mitä tahansa.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että Emanuel Swedenborgilla, (1688-1772) jonka kautta Jumala on paljastanut Jumalan Sanan sisäisimmät merkitykset (Taivaallinen Oppi, jonka pohjalle on Uusi Kirkko perustettu) ja joka on samalla se uskovaisten kauan odottama Herran toinen tuleminen, oli kyky seurustella vainajien kanssa. Niinpä hän joutui keskusteluun myös M. Luther-vainajan kanssa henkimaailmassa. Luther oli pitkien keskustelujen jälkeen alkanut vakuuttautua niistä totuuksista, joille Uusi Kirkko on perustettu. Hän oli sanonut E. Swedenborgille mm. seuraavaa: "Älä ihmettele, että minä takerruin oppiin uskon yksinomaisesta vanhurskauttamisesta, mikä oppi riistää lähimmäisenrakkaudelta henkisen olemuksen, ja ottaa pois vapaan tahdon henkisissä asioissa, sekä opettaa monia muita dogmeja, jotka muodostavat ikäänkuin ketjun, kun tämä oppi on kerran omaksuttu. Sillä minun päämääräni oli tehdä ero roomalais-katolisesta kirkosta, enkä olisi voinut tätä päämäärää muuten saavuttaa. En siis ihmettele, että erehdyin." Mainittakoon myös, että Luther on siunattujen tilassa.

Toisena teologisena virheellisyytenä, joka on omalta osaltaan romuttanut kristillisiä kirkkoja, on Jumalan jakaminen kolmeksi eri persoonaksi. Oikein ymmärrettynä Jumalassa on kolminaisuus yhdessä ja samassa persoonassa seuraavasti: Isä on Jumalan sielu eli Jumalallinen Rakkaus, Poika on Jumalan ruumis eli Jumalallinen Viisaus ja Pyhä Henki on Jumalan sielusta Pojan kautta virtaava Jumalallinen Vaikutus eli itse elämä henkisessä ja luonnollisessa maailmankaikkeudessa.

Tätä voidaan perustella mm. äärettömyyden käsitteellä, sillä ei voi olla olemassa kahta toisistaan riippumatonta ääretöntä olentoa. Kukaan ei voi saada yhteyttä Jumalaan muuten kuin Herrassa eli Jeesuksessa Kristuksessa, siksi että Isä eli Jumalan sielu on Herrassa, joka on sama kuin yksi Jumala, kuten Herra itse opettaa: "Jos tuntisitte minut, tuntisitte Isänikin... Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Filippus, etkö usko että minä olen Isässä ja Isä minussa... uskokaa minua että minä olen Isässä ja Isä minussa." (Joh. 14: 7-11).

Vanhojen kristillisten kirkkojen tuhoon on paljon myös vaikuttanut suhtautuminen sionismiin ja kansainväliseen kasaarijuutalaisuuteen: Sionismi on kansainvälisten kasaarijuutalaisten perustama poliittinen liike, jonka tarkoituksena on kasaarien rodullinen ylivalta maapallollamme. Sionistit ovat kiihtyvällä vauhdilla toisen maailmansodan jälkeen lisänneet hillitöntä tiedottamispropagandaa, jonka avulla he ovat saaneet suuren osan länsimaisista kristityistä Israelin tukijoiksi. Kristilliset kirkot - erikoisesti - ev.lut. kirkko on kietoutunut täysin sionistien valheverkkoon. Näin menetellen ev. lut. kirkko on hyljännyt äärettömän Totuuden ja Hyvyyden eli Jeesuksen Kristuksen ja taipunut maallisen vallan eli perkeleen asiamieheksi. Nykyajan kristityt luulevat juutalaisten olevan Jumalan "valittu kansa". Tätä käsitystään he perustelevat Raamatun kirjaimellisella merkityksellä. Raamatun sisäisten merkityksien mukaan kuitenkin juutalaisella tarkoitetaan Jumalallisessa hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä rotuun katsomatta. Vastaavasti Jumalan Sanassa "luvattu maa" tarkoittaa vastaavaisuuksien tieteessä paratiisiä ja esim. Herran tekemä liitto Abrahamin kanssa ja luvatun maan lupaus Abrahamin jälkeläisille Gen. (15: 18) tarkoittaa yksityisesti ihmisen ja yleisesti seurakunnan uudestisyntymistä paratiisimaiseen tilaan saakka.

Näin ollen henkisessä mielessä juutalaisten oikeus luvattuun maahan on katteeton. Oikeutta Israelin valtioon ei tietenkään ole kasaarikansalla, sillä polveutuuhan suuri osa koko maailman juutalaisista muinaiseta kasaarikansasta, mistä oli jo puhetta ensimmäisessä luvussa. Mikäli lähtökohta on sellainen, että suuri osa koko maailman juutalaisista on kasaarikansan jäkeläisiä ei oikeutta Israelin valtioon olisi ollut silloin näillä kasaarien jäkeläisillä, jotka olivat enimmäkseen tämän valtion ryöstön takana edes Raamatun kirjaimelliseen merkityksen perusteella.

Sanottakoon vielä erikoisesti niille, jotka kaikesta huolimatta perustavat käsityksensä pelkästään Raamatun kirjaimelliseen merkitykseen, että juutalaiset eivät ole Jumalan "omaisuuskansa" eikä heillä ole oikeutta Israelin valtioon, sillä juutalaiset rikkoivat liittonsa Jumalan kanssa, kun kielsivät Jeesuksen, ja koska he murhasivat Jeesuksen. Eikö siitä seurannut se, että he valitsivat Jumalan sijasta perkeleen. Tarkoittaako tämä sitä, että he ovat siten perkeleen omaisuuskansa? Tämän juutalaisten vanhinten perityn pahuuden, hyvyyden ja totuuden murhaamisen, ovat monin kertaistaneet kasaarikansa, jotka ovat käänynnäisjuutalaisia.

Vanhojen kristittyjen kirkkojen olisi hyvä tietää, että miksi Jumala inkarnoitui juutalaisena Jeesuksena? Siksi, että juutalaiset olivat jo silloin planeettamme julmin ja ahnein kansa, jotka olivat Jeesuksen aikana yhteydessä syvimpien helvettien kanssa. Näin ollen koko ihmiskunnan pelastamista tahtova Jumala aloitti helvettien nujertamisen pahimmasta päästä, sillä mikäli pahimmat helvetit olisivat jääneet nujertamatta olisi pelastustyö jäänyt tekemättä. Vaikka juutalaisissa on myös hyviä ihmisiä, on tällä rodulla kuitenkin sellainen erikoinen kyky, että he pystyvät elämään luonnollisessa hyvyydessä ja samanaikaisesti sisäisessä pahuudessa. Tällainen hyvyyden ja pahuuden liittäminen toisiinsa on henkinen aviorikos. Siksi Jeesus kutsui juutalaisia aviorikkojasukupolveksi (Matt. 12: 39.). On siis erehdys heiltä, sionistien ja kasaarijuutalaisten hännysteliöiltä, jotka pitävät itseään kristittyinä, kun kuvittelevat juutalaisten olevan Jumalan "omaisuuskansa". He siis sanovat sydämmessään: "antakaa meille Barabbas."

Miksi Jumalan Sana annettiin maailmaan juutalaisten kautta? Vastaus on seuraava: Jo Vanhan Testamentin aikaisilla juutalaisilla oli halua alistaa muut kansat orjuuteen ja kohota koko planeetan valtiaiksi. Tämän halun riivaamina he pitivät itseään "valittuna kansana", joka tahtoi kuninkaakseen itse Jumalan.

Jumala salli heille tämän halun, koska sen tähden he pitivät Jumalan Sanaa pyhänä ja säilyttivät sen muille kansoille. Tämä oli Korkeimman asettama tarkoitus.

Vanhat kristilliset kirkot eivät enää ole aitoja kirkkoja, vaan ne ovat pelkästään sosiaalisia organisaatioita. Taivaasta katsottuna nämä kirkot näyttävät pahojen henkien täyttämiltä nokisilta luolilta.

Kerrottakoon seuraavaksi mitä Jeesus sanoi juutalaisista ja mihin perustuu "juutalaisten" himo valtaan ja maallisiin rikkauksiin.

(Selitys: tekstissä esiintyvä sana "perkele" ei ole panettelua, vaan johtuu siitä, että teologisesti perkele edustaa syvimpiä eli pahimpia helvettiyhteiskuntia. Sitä lievempi on saatana eli keskimmäinen helvetti yhteiskunta ja kaikista lievin on pahojenhenkien yhteiskunta. Näin on järjestys helveteissä.)

Kristilliset kirkot, erikoisesti Evankelisluterilainen kirkko sekä muut kristilliset yhteisöt mm. Israelin ystävät, ovat säälittävän väärässä "juutalaisen" kansan luonteesta, jota kuvaa erittäin hyvin seuraava Evankeliumin kohta:

"Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua." (Matt. 4: 8-9).

Nämä jakeet kuvaavat osuvasti kasaarijuutalaisten luonnetta (huom! kasaarit: Turkilais-mongolidinen kansa, joka oli sukua hunneille. Kasaarit kääntyivät juutalaisuuteen, siis Talmudismiin n. 700-luvulta alkaen. Juutalaisen tietosanakirjan mukaan myös itäjuutalaiset (askenasim) polveutuvat kasaareista). (Matt. 4: 8-9). Mainittu perkele on se helvettiyhteiskunta, johon juutalaiset ovat henkisesti yhteydessä, ja joka synnyttää himon vallata koko maailma sekä alistaa kaikki kansat orjuuteensa, tämän helvetin virtaus synnyttää myös himon maalliseen rikkauteen. Juuri tämä tästä mainitusta helvetistä (perkele) tuleva virtaus riivaa aikamme kasaarijuutalaiseliittiä. Erikoisesti kasaarien "uskonto" Talmudismi on edellä kuvatun kaltainen ideologia, joka on "juutalaisten" kuten myös Israelin valtion ideologia. Herra Jeesus Kristus sanoi juutalaisille seuraavaa: "Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." (Joh. 8: 44). Tässä kohdassa Jeesus kuvaa juutalaisten rabbien oppia, "isien perimätietoa," jonka he olivat kehitelleet omasta päästään, ja joka oli perkeleestä tehden tyhjäksi Jumalan Sanan. Jeesuksen jälkeen perimätietoon on lisätty vielä muita kauheuksia. Tämä perimätieto on koottu mittavaksi teokseksi, edellä mainituksi Talmudiksi. Otteita Talmudista:

"Juutalainen, joka tappaa kristityn, ei tee syntiä" (Sepher Or Israel 177b).

"Kritittyjen hävittäminen on välttämätön uhritoimitus" (Zohar II, 43a).

"Juutalaisten tulee aina yrittää pettää kristittyjä" (Zohar I, 160a).

"Myös parhaat ei-juutalaiset pitää tappaa" (Avoda Zora s. 26b).

Talmudismi ei siten ole mikään uskonto, vaan maailmanvalloitukseen pyrkivä liike. Juuri tähän pyrki USA:n ja NATO:n hyökkäys Irakiin ja siten pyrkimys kolmanteen maailmansotaan, näin sionistit - nuo mefistofeleen lakeijat - yrittävät toteuttaa suunitelmansa USA:n ja Britannian avulla, kohti täydellistä planeettamme herruutta (Huom! Tämä kappale oli kirjoitettu syksyllä vuonna 2003).

Raamatussa sana "juutalainen" tarkoittaa sisäisen merkityksen mukaan hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä rotuun tai kansallisuuteen katsomatta. Ne, jotka pitävät juutalaisia ja heidän vielä pahempia henkisiä sukulaisiaan Jumalan "valittuna kansana", syyllistyvät Jumalan pilkkaamiseen.

Vanhojen kristittyjen kirkkojen rappeutumista kuvastaa myös suhtautuminen "holocaust" valheeseen, josta on tehty ikään kuin pyhäasia - tabu. Nyt jo yli 50 vuotta lähetetty hillitöntä valheellista probagantaa kuuden miljoonan juutalaisen tuhosta natsien keskitysleireillä. Noin 99% aikamme ihmisistä on tullut aivopestyksi tämän massiivisen mediavalheen avulla. Näin on käynyt, vaikka yhtään luotettavaa todistusta ei ole pystytty esittämään väitteelle, että 6 milj. juutalaista olisi kyseisillä leireillä murhattu.

Ne lukuisat keskitysleirivankien haastattelut eivät ole luotettavia. On myös mahdollista, että osa ns. kaasukammioista olisi muutettu kaasukammioiksi jostakin muusta rakennuksesta sodan jälkeen, tällöin kysymyksessä olisi tietysti propagandatarkoitus. Tutkimusten mukaan tuhoamisleirit olivat työleirejä ja niissä käytetty Zyklon-kaasu oli tarkoitettu tuhoamaan pilkkukuumetta aiheuttavia täitä, ei ihmisiä (viittaus mm. Arthur R. Butz:n teokseen "The Hoax of the Twentieth Century" USA 1977). Näitä edellä mainittuja asioita voi myös tarkistaa Venäjällä avautuneista keskitysleirien arkistoista. Mainittakoon myös, että tietojeni mukaan kesällä 1998 Auschwitzin leiristä poistettiin kyltti "täällä surmattiin 4 miljoonaa juutalaista," sillä Punainen Risti arvioi leirillä kuolleen noin 250 000.

AITO KRISTINUSKO EI VOI PERUSTUA JUUTALAISUUTEEN

Yllä esitetyn luvun jatkoksi esitämme muutamia esimerkkejä siihen, mihin perustuu juutalaisuus, joka pohjautuu talmudismiin. Luvussa käsitellään myös sitä, miksi juutalaisuudella ei voi olla yhteyttä aitoon kristillisyyteen? Ne ovat toistensa vastavoimia!

Aito kristinusko perustuu Jumalan Sanan coelestiaaliseen ja spirituaaliseen merkitykseen. Todellinen kristillisyys pohjautuu myös siten Sanan kirjaimelliseen merkitykseen, sillä niiden sisälle kätkeytyvät Sanan Jumalalliset Totuudet ja Hyvyydet. Ja onhan esim. Jumalan Kymmenen käskyn kohdalla noudatettava sisäisien merkityksien lisäksi myös Kymmenen Käskyn luonnollista merkitystä. Aito kristinusko pohjautuu siten Jeesuksen Kristuksen ymmärtämiseen aikaan ja paikkaan inkarnoituneeksi Jumalaksi sekä Kymmenen Käskyn käsittämiseen ainoaksi elämänohjeeksi. Näin ei menettele judaismi, joka pyrkii häpäisemään Herraa Jeesusta Kristusta. Judaismissa myös kaikki Jumalan lait sitovat vain juutalaisia, jotka ovat heidän uskontonsa mukaan ainoastaan ihmisiä. Niinpä esim. ei-juutalaisen ryöstäminen on juutalaisuudessa sallittua. "Ei ole luvallista ryöstää veljeä, mutta on luvallista ryöstää ei-juutalainen" (Baba mezia, 61a).

Yllä olevaan viitaten, kun väitetään, että kristinusko perustuu tai juontaa juurensa juutalaisuudesta (judaismista eli talmudismista) niin voidaan sanoa, että kyseinen väite ei pidä paikkaansa. Kristinusko ei ole yhteydessä judaismiin, sillä talmudismi perustuu itse asiassa pahuuden palvontaan ollen niin muodoin täysin rasistinen ja Jumalaa ja Hänen Sanaansa pilkkaava väärennös, joka on juutalaisten rabbiinien Toorasta eli Mooseksen Kirjoista koottu, kirjanoppineiden oma hapatus. Jeesus erikoisesti vastusti juutalaisten rabbien oppia, tuota "isien perimätietoa". Talmudismi ei siis perustu Vanhan Testamentin oikeaan tulkintaan. Talmud osoittaa selvästi oikeaksi Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat juutalaisista kirjanoppineista, kun Hän kutsui heitä avionrikkojasukupolveksi (Matt. 12: 39). Talmudissa on Vanhasta Testamentista saatu Jumalallinen Totuus yhdistetty rabbiinien omasta mielestä lähtevään vääryyteen, jonka hedelmä on henkinen aviorikos, mikä on synneistä raskain tarkoittaen Jumalalle kuuluvien Pyhyyksien häpäisyä. Aito kristinusko perustuu elävään Jumalan Sanaan, ja sillä ei ole yhteyttä judaismi nimiseen oppiin, joka pohjautuu pelkästään ihmisen mielen hapatukseen. Tottakai myös judaismissä on ollut lähtökohtana Vanha Testamentti eli Toora, mutta juutalaisuus ei ole pitänyt sitä Jumalan Sanana kuten aito kristinusko tekee.

Judaismissa ei ole käsitelty uskoa Jumalaan. Kuuluisa tutkimuslaitos, The Institute for Christian & Jewish Studies, ICJS, jonka pyrintönä on ollut löytää yhteys kristittyjen ja juutalaisten välille, on julkaissut artikkelin, jossa sanotaan muun muassa seuraavaa: "Kirjoittajat erottavat edellisessä tekstissä toisistaan juutalaisen opin ja Tooran (Mooseksen kirjat), sillä juutalaiset ovat eristäneet Jumala-uskon Tooraan ja lisäksi antaneet Jumalasta kuvan, joka poikkeaa Toorasta. Jumala-usko ja –suhde on juutalaisilla täysin erilainen kuin kristityillä, kuten eräs juutalainen mies sanoi minulle: 'Jumala on meille itsestään selvyys, kuin ilma, jota hengitämme.'" Tähän viittaa Kabbala, jota judaismissa pidetään ”profeetalisena” ja ”pyhänä”. Kabbala, tarkoittaa ”vastaanotettua”. Rabbit selittävät, että Kabbala on otettu vastaan pyhän hengen voiman kautta, kun taas kirjoitettu Toora on tullut Jumalan kädestä (Ta’an. ii. 1; R.H. 7a, 19a ym). Kabbalan kulmakivi on oppijärjestelmä ”elämän puusta”. Judaismissa katsotaan, että jumaluus on sama kuin ”elämän puu”. Luomakunta ilmestyy jumaluuteen kymmenen voiman kanavan kautta (mm. ymmärrys, viisaus, laupeus, kauneus, väkevyys, perustus), joita ”elämän puu” kuvaa. Kabbalan antaa siis ymmärtää, että luomakunta ja luoja olisivat yksi ja sama asia näin ollen judaismi onkin oikeastaan ateistinen tai panteistinen "uskonto".

Talmudin perkeleellinen henki menee mielettömyyksiin, tästä esimerkkinä voidaan mainita, että tähän "uskontoon" kuuluu olettamus juutalaisten syntymisestä synnittöminä Jumalasta, joka tarkoittaisi Kabbalan mukaan jumalallista luontoa. Kristillinen totuus on että jokainen ihminen syntyy vanhemmiltaan perittyihin pahuuksiin ja vääryyksiin, mikä on perisynti. Judaistit ilmaisevat seuraavan mielettömyyden: "Jumalani, sielu, jonka annoit minulle, on puhdas." (Berakoth 60b). Talmudistit ovat niin mielettömiä kielteisyydessään perisyntiin, että he katsovat olevansa Jumalan vertaisia, sillä he muka ovat syntyneet suoraan Jumalasta, mutta todellisuudessa he ovat syntyneet perkeleestä ja on lähimmäisenrakkauden mukaista se kuuluvasti julistaa. Judaismi pitää helvetillistä Talmudia Jumalan Sanana / Robert Goldenberg, juutalaisen tutkimuksen professori New Yorkin valtion yliopistosta/. Jacob Neusner on kirjoittanut yli 400 teosta Talmudista ja muista juutalaisista kirjoituksista ja sanoo, että: ”Mishna ei juurikaan viittaa Kirjoituksiin… Mishna on kauniisti erillään Kirjoituksista.”

Perinnäissääntöjen kokoelmana on saatu aikaan Talmud, joka perustuu Mishnaan. Mishnan nimi on peräisin rabbiinisesta tavasta toistella perinnäissääntöjä (hepr. shanah = toistaa, opettaa, oppia). Talmudissa on myös toinen osa, Gemara, joka sisältää analyysejä ja kommentaareja juontaen juurensa satoja vuosia kestäneeseen Mishnan tutkimiseen.

Talmud on kauhistuttava teos ja kun tarkkailemme nykyisen Israelin ja sionistimafian kansainvälistä toimintaa kohti maailman herruutta, voimme vain todeta, että Talmud kuvastaa selvästi heidän ideologiaansa. Esitettäköön seuraavassa joitakin esimerkkejä Talmudista:

Amida on judaismin keskeinen rukous, joka rukoillaan kolme kertaa päivässä. Sen 12. anomus kuuluu birkat ha-minim (kiroa kristityt).

Hilchot Melachim 10:9: Pakana on ansainnut kuoleman, jos hän noudattaa uskonnollisia juhlapäiviä.

Sanhedrin 90a: Niillä, jotka lukevat Uutta Testamenttia, ei ole mitään osuutta tulevaan maailmaan.

Shabbat 116a: Kristittyjen kirjoja ei saa säästää tulelta, ne on poltettava.

Baba Kamma 37a: Pakanat ovat lainsuojattomia ja Jumala on määrännyt heidän rahansa Israelille.

Baba Kamma 113a: Juutalainen saa valehdella pakanalle tämän erehdyttämiseksi.

Abodah Zarah 36b: Pakanatytöt ovat saastaisia kehdosta alkaen.

Talmud ei väistä myöskään riivaajia: Yebamoth 59a+b: Nainen, joka on yhtynyt eläimeen, on kelvollinen avioitumaan rabbin kanssa. Nainen, joka on harjoittanut seksiä riivaajan kanssa, on kelvollinen avioitumaan rabbin kanssa.

Sanhedrin 17a: Sanhedrinin jäseneksi pyrkivän on riittävästi tunnettava noituutta erottaakseen väärintekijät muista.

Hesekiel 34:31 sanoo: ”Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset”. Judaistit selittävät sen seuraavasti. Tässä puhutaan ihmisistä käyttäen heprealaista sanaa Adam. Koska pakanat eivät kuulu Herran lampaisiin, he eivät ole ihmisiä, he eivät ole Aadamista – siis Jumalasta.

Baba Mezia 114b kertoo: ”Juutalainen rabbi seisoi hautausmaalla. Joku kysyi, miksi hän sillä tavalla rikkoi Mooseksen lakia. Rabbi vastasi, että Mooseksen laki koskee vain ihmisten (Adam) hautoja. Tämä on pakanoiden hautausmaa, eivätkä he ole ihmisiä.”

Talmudista vielä muutama kohta, jotka kertovat juutalaisten ylivertaisuudesta:

Sanhedrin 57a: Jos pakana tappaa juutalaisen, hänen on kuoltava. Jos juutalainen tappaa pakanan, rangaistusta ei ole. Juutalainen saa olla maksamatta palkkaa pakanalle – se ei ole varastamista, koska pakana ei ole saanut palkkaa, minkä voisi varastaa.

Sanhedrin 58b: Jos pakana lyö juutalaista, pakanan on kuoltava. Jos pakana lyö Israelilaista, hän hyökkää Jumalaa vastaan.

Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11 : Jokainen kansakunta, joka ei alistu lakimme ja tuomiomme alle, on juutalaisen pyhän sodan kohde.

Kristinuskolla ei ole siis juutalaisia juuria vaikka talmudismi on käyttänyt väärentäessään Jumalan Sanaa lähtökohtana Vanhaa Testamenttia, joka sisältyy myös kristittyjen Pyhään Raamattuun.